Δήμος Λαγκαδά: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή των παιδικών χαρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 35.588,00 €  (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.24%)

 

O Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Παιδικές χαρές Δ.Ε. Λαγκαδά και Λαχανά», εκτιμώμενης αξίας 13.300,00 € προ ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2 : «Παιδικές χαρές Δ.Ε. Ασσήρου, Σοχού, Βερτίκου, Καλινδοίων και Κορώνειας», εκτιμώμενης αξίας 15.400,00 € προ ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για όποιο/α τμήμα/τα επιθυμούν οι οικονομικοί φορείς με την προϋπόθεση να καλύπτουν το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του εκάστοτε τμήματος/των.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.700,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 35.588,00).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 163729) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 16:00.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% ανά τμήμα, όπως παρακάτω:

Τμήμα 1 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού διακοσίων εξήντα έξι (266,00) ευρώ.

Τμήμα 2 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού τριακοσίων οκτώ (308,00) ευρώ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ