Συνεδριάζει την Τετάρτη 10/3 το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 στις 11.00 π.μ.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δ) της με αρ. πρωτ : Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ) και ε) το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Α.  ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Θέμα 1ο: Χωροθέτηση και λειτουργία Μ.Ε.Α. δυτικού τομέα.

Εισηγητής: Χρήστος Παπαστεργίου, Επικεφαλής Παράταξης “ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”. (με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010)

Θέμα 2ο: Εγκατάσταση και λειτουργία  μονάδων αποτέφρωσης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου –ERMONASSA και POLYGREEN.

Εισηγητής: Χρήστος Γιαννούλης, Επικεφαλής Παράταξης “ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ” (με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010)

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 19ης/28-12-2020, 20ης/28-12-2020, 1ης/22-1-2021, 2ης/29-1-2021 και 3ης/1-2-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.

Εισηγήτρια:         Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Έγκριση τροποποίησης της 69/12-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΝΡ7ΛΛ-Τ5Λ) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.

Εισηγήτρια:         Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Δ’ τρίμηνο έτους 2020.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 6ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αρ. 64/30-9-2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 609Γ7ΛΛ-1ΣΙ), ως προς τη συμπλήρωση οριζόμενων υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τραπεζική.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 7ο: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 12/28-2-2020 (ΑΔΑ:ΩΗ0Α7ΛΛ-ΝΕΙ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής για την μίσθωση ακινήτων και την εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων της Π.Ε. Κιλκίς (παρ. 4 άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96), λόγω παραίτησης.

 Εισηγητής:          Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 8ο: Έγκριση α) τροποποίησης του καταστατικού και εναρμόνισης του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4674/20 για την μετατροπή της εταιρείας υπό την επωνυμία “Πιερική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”, σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. β) συμμετοχής στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου γ) εξαγοράς μετοχών.

Εισηγήτρια:         Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Σερρών για τη συγκρότηση επιτροπών α) θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και β) θαλάσσιων μέσων αναψυχής (αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα)  του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση επιτροπών α) θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και β) θαλάσσιων μέσων αναψυχής (αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα)  του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ