Σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 2 Μαρτίου

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Μαρτίου  2022 στις 10.00 π.μ.. 
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της υπ. αρ. 642/24-9-2021 εγκυκλίου (Α.Δ.Α.: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, υβριδικά, με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 4ης/31-1-2022 και 5ης/14-2-2022 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.
Εισηγήτρια:  Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Υποχρεωτική αναμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.)της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  έτους  2022.
Εισηγήτρια:   Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή της Β΄ Φάσης του Ι.Κ. Γανόχωρας (Κ4), στα πλαίσια του Έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης».
Εισηγητής:  Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,60MW σε έκταση, εμβαδού 887.705,23m2, γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 8,03km και τριών δρόμων πρόσβασης συνολικού μήκους 1,5km από την εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A.» στη θέση «Πλατορράχες» του Τ.Δ. Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Ειδικός Αγορητής: Αθανάσιος Μαλλιαράς, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,90MW σε έκταση, εμβαδού 555.400,17m2, γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 7,65km και δυο δρόμων πρόσβασης συνολικού μήκους 0,55km από την εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A.» στη θέση «Λάκκος» του Τ.Δ. Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Ειδικός Αγορητής: Αθανάσιος Μαλλιαράς, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 38,181 MW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Νομές του αγροκτήματος Αγίου Μάμα ΔΕ Μουδανιών Δ. Νέας  Προποντίδας ΠΕ Χαλκιδικής με συνοδά έργα – κατασκευή Υποσταθμού 33/150 kV, στην περιοχή Ολύνθου ΔΕ Πολυγύρου Δ. Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής της εταιρείας ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Ειδική Αγορήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.
          Προκειμένου, με βάση την εγκύκλιο 934/29.12.2021 (Α.Δ.Α.: 6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ), να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη  ψηφοφορία για τον ορισμό των 2/5 των μελών των Επιτροπών του άρθρου 164 Ν. 3852/2010 του 8ου θέματος, όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που ανήκουν στις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης έχουν κληθεί να παρευρεθούν στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. (Β. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ