Σε ειδική συνεδρίαση το Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη,  τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 στις 11.00 π.μ. .
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της υπ. αρ. 642 εγκυκλίου (Α.Δ.Α.: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Λογοδοσία της Οικονομικής Επιτροπής δια μέσου της
Προέδρου, με την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων β’ εξαμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ