ΠΚΜ: Πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης για το 2021

Η πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά α) τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) την με αριθμό 4/12-3-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δ) την με αρ. πρωτ : Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ) και ε) το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, με θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση του άρθρου 43 του Ν. 4414/2016 του 5ου Παραδοτέου “ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΣΠΚΑ” του έργου με τίτλο “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠεΣΠΚΑ) ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 2ο: Στρατηγική για μια ανατάξιμη Περιφέρεια.
Εισηγητής: Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α’ Αντιπρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) 1

Θέμα 3ο: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Εξειδίκευση, Πιστοποίηση και Δια Βίου Μάθηση σε Τεχνικές Ειδικότητες Επαγγελματικών κλάδων.
Εισηγητής : Γεώργιος Μαραντέλος, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ