Ξεκινά το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά, στοχεύοντας να βελτιώσει τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών και να αντιμετωπίσει προβλήματα άμεσα συνυφασμένα με την κυκλοφοριακή οργάνωση, την κινητικότητα και την προσβασιμότητα, κάνει ένα αποφασιστικό βήμα και με την υπ αρ. 55142/01-12-2021 σύμβαση προχωρά στην εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.).

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι το στρατηγικό σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Το Σ.Β.Α.Κ. στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, συμμετοχικότητας και αξιολόγησης.

Το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Παύλου Μελά προβλέπεται να καταρτισθεί με ορίζοντα εικοσαετίας, εξισορροπώντας τις ανάγκες του αστικού χώρου σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης, ασφάλειας, ποιότητας ζωής και οικονομικής αποδοτικότητας των δικτύων μεταφορών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού ΣΒΑΚ είναι η συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις της μελέτης, μέσω της διαβούλευσης και του «Δικτύου Φορέων Σ.Β.Α.Κ».

Ο Δήμος Παύλου Μελά για τη σύσταση του Δικτύου Φορέων Σ.Β.Α.Κ καλεί σωματεία, αστικές εταιρείες, συλλόγους και οργανώσεις, καθώς και τους φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με τη «Δημόσια Πρόσκληση Συμμετοχής».

Διαβάστε στη σελίδα του Δήμου Παύλου Μελά

https://pavlosmelas.gr/svakpavlosmelas_jan2022/

για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ και ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στον σύνδεσμο

https://forms.gle/YZsqaBEPnF9kgKJB6

Η υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ είναι μια διαδικασία, στην οποία, κάτω από τον συντονιστικό ρόλο του Δήμου Παύλου Μελά και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εμπλέκονται μια πληθώρα φορέων και επιστημόνων, αλλά και το ευρύ κοινό και όργανα εκπροσώπησης αυτού. Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ προϋποθέτει ένα στρατηγικό σχεδιασμό που να βασίζεται κατ’ εξοχήν στην ικανοποίηση των αναγκών κινητικότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων σε αστικά κέντρα πόλεων και τα προάστιά τους, με απώτερο σκοπό την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση, την αύξηση της οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών τους και τέλος τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της πρόσβασής τους σε συγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μέτρα και δράσεις που οδηγούν σε έναν ενιαίο χωροταξικό, πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό και σε μια αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, πρέπει να προωθούνται τεχνολογίες και μέτρα για το περιβάλλον με ταυτόχρονη ανάπλαση του αστικού χώρου και απόδοση περισσότερου χώρου στις ήπιες μορφές μετακίνησης.

Ποια είναι τα προβλήματα στην πόλη μας

Από τον Δήμο Παύλου Μελά, διέρχονται οι πλέον σημαντικοί μεταφορικοί άξονες εισόδου-εξόδου της πόλης: η Εξωτερική Περιφερειακή Οδός που αποτελεί μέρος της Εγνατίας οδού και συνδέει την πόλη με την υπόλοιπη χώρα, η Εσωτερική Περιφερειακή Οδός, που συνδέει τις δυτικές συνοικίες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης με τις ανατολικές συνοικίες και η οδός Λαγκαδά, που συνδέει τον Δήμο και κατ’ επέκταση το ΠΣΘ με τη βορειοανατολική Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Παράλληλα, η ύπαρξη των 3 νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης, ΨΝΘ, καθώς επίσης και μεγάλων πολυκαταστημάτων και εκθέσεων υπερτοπικής σημασίας, διαμορφώνουν έναν αξιόλογο πυρήνα δραστηριοτήτων, απαραίτητο για την οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Δήμος Παύλου Μελά ως αστικό κέντρο μεγάλου μεγέθους αντιμετωπίζει μια σειρά θεμάτων που αφορούν στον τρόπο της χωρικής του ανάπτυξης, σε προβληματικές μετακινήσεις προσώπων και αγαθών είτε με τα πόδια ή με μηχανοκίνητα μέσα, σε ασυνέχειες του υπάρχοντος οδικού δικτύου, σε έλλειψη συνεχούς πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στη λήψη αποσπασματικών μέτρων και ενεργειών από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς και τέλος στην έλλειψη χάραξης κοινής πολιτικής όσον αφορά στις αστικές μετακινήσεις.

Τα βασικότερα προβλήματα κινητικότητας του Δήμου Παύλου Μελά εντοπίζονται:

στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (π.χ. πεζοδρόμια με φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, έλλειψη υποδομών για ΑΜΕΑ),

στην έλλειψη οργάνωσης της στάθμευσης,

στην έλλειψη οργανωμένου δικτύου πεζοδρόμων και τα περιορισμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων πεζοδρομίων,

στην έλλειψη οργανωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων, παρόλο που σε αρκετά μεγάλο ποσοστό η μορφολογία του εδάφους ενδείκνυται για μετακινήσεις με χρήση ποδηλάτου,

στην απουσία καθορισμένου ωραρίου τροφοδοσίας και θέσεων φορτοεκφόρτωσης,

στην έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας για την εύκολη μετακίνηση των κατοίκων του Δήμου και καλή διασύνδεση των Δημοτικών Ενοτήτων, ενώ απαιτείται μεγαλύτερη συχνότητα των γραμμών μετακίνησης με τον ΟΑΣΘ, από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης,

στην έλλειψη οργανωμένου οδικού δικτύου εντός της βιομηχανικής περιοχής και κατ’ επέκταση στην έλλειψη παρεχόμενης ασφάλειας στους χρήστες του δικτύου (π.χ. έλλειψη σήμανσης, οδοί μικρού πλάτους),

σημεία εμπλοκών και συμφόρησης σε βασικούς κεντρικούς άξονες.

Η αναγνωρισμένη, πλέον, ανάγκη για την αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως η πεζή μετακίνηση και το ποδήλατο, σε συνδυασμό με την ανάγκη για μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων ενισχύει την θέση ότι πρέπει άμεσα να γίνει η υλοποίηση ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων που θα κάνουν ελκυστικούς τους εναλλακτικούς αυτούς τρόπους μετακίνησης διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση όλων των ατόμων χωρίς διάκριση, μεταξύ των οποίων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) εστιασμένων στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Παύλου Μελά, επιδιώκει μέσα από την εφαρμογή ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, να βελτιώσει την προσβασιμότητα και την προσπελασιμότητα στις γειτονιές του δήμου. Στόχος είναι η αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και η διασύνδεση των σημείων ενδιαφέροντος. 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ