Το νέο σχήμα διοίκησης του Δήμου Ωραιοκάστρου ανακοίνωσε ο δημ. Παντελής Τσακίρης

Το νέο σχήμα διοίκησης του Δήμου Ωραιοκάστρου που αναλαμβάνει
καθήκοντα από την Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021, ανακοίνωσε ο
Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου με απόφασή του ορίζει
τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου
Ωραιοκάστρου, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για
τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:
1. Τον Καρασαββίδη Δημήτριο, ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών –
Οικονομικών Υπηρεσιών και Αντιδήμαρχο Ωραιοκάστρου, με θητεία
από 01-09-2021 έως 31-08-2022.
2. Την Δημητριάδου Σοφία, ως Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας
(Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης), με θητεία
από 01-09-2021 έως 31-08-2022.
3. Τον Λαζαρίδη Αριστείδη, ως Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, με θητεία από 01-09-2021
έως 31-08-2022.
4. Τον Καζαντζίδη Χαράλαμπο, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με
θητεία από 01-09-2021 έως 31- 08-2022.
5. Την Ζάπρα Χριστίνα, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης, Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Κοινωνικής Προστασίας
και Πολιτισμού με θητεία από 01-09-2021 έως 31-08-2022.
6. Τον Παραπανήσιο Γεώργιο, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Μυγδονίας
με θητεία από 01-09- 2021 έως 31-08-2022.

7. Τον Κανταρτζή Ευάγγελο, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Πολεοδομικών
Εφαρμογών – Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ελέγχου Κατασκευών και
Προστασίας του Πολίτη, από 01-09-2021 έως 31-08-2022.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρασαββίδης Δημήτρης, που αναπληρώνει
τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του
Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Δημητριάδου Σοφία
και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καζαντζίδη Χαράλαμπο.
Αναθέτει την κατά νόμο αναπλήρωση αυτού, στα καθήκοντά του ως
Ληξιάρχου του Δήμου Ωραιοκάστρου, στον Αντιδήμαρχο κ.
Καρασαββίδη Δημήτρη και σε απουσία ή κωλύματος του στην κα
Δημητριάδου Σοφία.
Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με το Δήμαρχο
σε όλους τους Αντιδημάρχους.
Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους Συμβούλους
Επίσης, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, με απόφασή
του ορίζει ως εντεταλμένους δημοτικούς Συμβούλους, μεταβιβάζει και
αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, με
εξουσιοδότηση υπογραφής, όπως αναλύονται παρακάτω:
Στον Πανούση Άγγελο αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό των
δράσεων της εφαρμογής προγραμμάτων Αθλητισμού.
Στον Δαμιανό Ιωσηφίδη αναθέτει την εποπτεία Ψηφιακής Πολιτικής και
Νέας Γενιάς.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ