Σ. Τζακόπουλος: «Εκτός νόμου 11 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής του δήμου Θεσσαλονίκης»

Με μια σειρά προσφυγών κατά αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής του δήμου, απαντά στις μεθοδεύσεις Ζέρβα ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης Σάκης Τζακόπουλος. Τις προσφυγές συνυπογράφουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαϊτζίδης και Ανδρέας Κουράκης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για 11 ειδικές διοικητικές προσφυγές προς τον επόπτη ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.  

Οι 11 αποφάσεις του ΔΣ και ΟΕ του Δήμου είναι άκυρες, ως αποτέλεσμα εισηγήσεων και αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, μετά την δημοσίευση την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 της απόφασης 2377/2022 ΣτΕ, η οποία έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο συγκροτήσεως της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Στο δημοτικό συμβούλιο της 29-12-2023, είχαμε δηλώσει εγγράφως, ότι «Με την ανάρτηση των αποφάσεων, θα καταθέσουμε Ειδική Διοικητική Προσφυγή ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018, αφού έχουμε προφανές έννομο συμφέρον εις την άσκηση αυτή ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης».

Απείχαμε μάλιστα από την λήψη της όποιας απόφασης, γιατί:

1.       Η εκκίνηση παραγωγής των εννόμων αποτελεσμάτων της  υπ’αρίθ. 2377/2022 ΣτΕ, δικαστικής απόφασης είναι η προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης της απόφασης, δηλαδή η 1η Δεκεμβρίου 2022.

2.       Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των δήμων υπόκεινται, πλέον, και διέπονται, ευθέως, από το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Δηλαδή, από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4555/2018, και, αντιστοίχως, το άρθρο 72 του ν. 3852/2019

3.       Η διοίκηση πλέον υποχρεούται να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις (άρθρο 95 παρ. 5 Συντ.). Η αντίθεση των κριθέντων νομοθετικών επιλογών στο Σύνταγμα τις καθιστά στην πράξη ανενεργές.

Οι αποφάσεις για τις οποίες έγινε προσφυγή είναι:

1.    κατά της υπ. αριθ. 729/12-12-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που έχει θέμα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 68 που περικλείεται από τις οδούς Αλ. Σταύρου – Αλκμήνης – Στρ. Γενναδίου – Νεμέας, για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου σχολείου σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αρ. 1680/2010 και 1452/2014 αποφάσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

2.    κατά της υπ. αριθ. 730/12-12-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που έχει θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δ.Θ. (Α.Κ.Η.Α.)» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001616 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

3.    κατά των: α) υπ. αριθ. 752 /12-12-2022, β) υπ. αριθ. 753 /12-12-2022, γ) υπ. αριθ. 754 /12-12-2022, δ) υπ. αριθ. 755 /12-12-2022, ε) υπ. αριθ. 756 /12-12-2022, αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης  που είχαν εισαχθεί σαν θέμα 33 στην Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αρ. 21/12-12-2022 και τίτλο: Έγκριση κοπής: α) συνολικά επτά (7) επικίνδυνων δένδρων, που φύονται σε δενδροδόχους στα πεζοδρόμια επί της οδού Αλεξάνδρου Σταύρου, έξι (6) είδους λεύκας και μίας (1) ψευδοακακίας με τη διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, β) σαράντα ενός (41) δένδρων είδους λεύκης που φύονται στην «Πλατεία Δικαστηρίων» σε διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Ιουστινιανού – Μητροπολίτου Γενναδίου – Φιλίππου και Χαλκέων, γ) συνολικά δέκα (10) δένδρων είδους λεύκας, που φύονται, επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη στο ύψος μεταξύ των οδών Φιλίππου και Ολύμπου πέντε (5) δένδρων και επί της οδού Μητροπολίτη Γενναδίου πέντε (5) δένδρων, με τη διαδικασία της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, δ) δύο (2) δένδρων κωνοφόρων – πεύκης, ενός (1) δένδρου – πλατάνου και τριών (3) δένδρων – λεύκης σε πάρκα, παιδικές χαρές, χώρους πρασίνου, παρτέρια της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, με τη διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, ε) δεκατριών (13) δέντρων Ψευδακακίας που φύονται στην οδό Χειμάρρας στους αριθμούς 3, 5, 6, 7, 8, 10, 28 και 32, καθώς επίσης έναντι του 28ου Γυμνασίου και έξω από αυτό, με τη διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

4.    κατά της υπ. αριθ. 757 /29-12-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης  που έχει θέμα: Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους 2023.

5.    κατά της υπ. αριθ. 758 /29-12-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης  που έχει θέμα: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους 2023.

6.    κατά της υπ. αριθ. 1431/21-12-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει θέμα: Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων της υπ’ αριθ 253041/9-9-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΕΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

7.    κατά της υπ. αριθ. 1439/21-12-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει θέμα: Α)Έγκριση Σχεδίου (Όρων) και ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης (κάθετη συνεργασία) μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Αναπτυξιακής ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ ΑΕ–ΑΟΤΑ), σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 του Ν 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προετοιμασία του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης – Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων», με προϋπολογισμό 80.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Β) Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των αναπληρωτών τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

8.    κατά της υπ. αριθ. 1463/28-12-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ανοιχτής διαδικασίας” άνω των ορίων που αφορά την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης για την Οικονομική Ανασυγκρότηση τοπικών εμπορικών οδών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης» προεκτιμώμενης αμοιβής 19.354.838,71€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

9.    κατά της υπ. αριθ. 1464/28-12-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, κατόπιν ανοικτού, ηλεκτρονικού, άνω των ορίων διαγωνισμού που αφορά στην «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 19.597.602,00 € με το ΦΠΑ 24%.

10.κατά της υπ. αριθ. 1467/28-12-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει θέμα: α)Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου υλοποίησης και β)επικύρωση του υπ’ αριθμ 343766/12-12-2022 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟ-ΤΕΩΝ της Γ΄ Φάσης Υλοποίησης του Έργου «Αναβάθμιση – Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.).

11.κατά της υπ. αριθ. 1469/28-12-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει θέμα: Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «3η Επιμέρους Σύμβαση της Συμφωνίας-Πλαίσιο με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Τ.Π».

Η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν έλαβε καμία μέριμνα για να αποφύγει τις ακυρώσεις των συγκεκριμένων αποφάσεων.

Για ακόμη μια φορά εμφανίστηκε ανεπαρκής. Η ίδια φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όσα ακολουθήσουν μετά τις αποφάσεις επί των προσφυγών.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ