Δήμος Λαγκαδά: Διακήρυξη διαγωνισμού για υπηρεσίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού οδικού δικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ , ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 125.388,80 € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.24%)

 

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των υπηρεσιών «αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του οδικού δικτύου του Δήμου Λαγκαδά , ενόψει της χειμερινής περιόδου 2022-2023».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 101.120,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  125.388,80).

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε Τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 174022) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 16:00.

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση ήτοι το ποσό των χιλίων έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτών 1.011,20 €.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ