Δήμος Λαγκαδά: Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση έργου αποκατάστασης του οδικού άξονα

Ο Δήμος Λαγκαδά, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΑΣΣΗΡΟΥ», με προϋπολογισμό 640.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» με προϋπολογισμό 268.511,49 € & κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» με προϋπολογισμό 236.489,14€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν με την παρούσα σύμβαση αφορούν εργασίες επισκευής – αποκατάστασης του τεχνικού έργου που χρησιμοποιείτε για τη διέλευση του ρέματος ‘ΜΠΟΓΔΑΝΑ’ στον οδικό άξονα Λαγκαδά – Ασσήρου χωρίς να μεταβάλλονται σε καμία περίπτωση τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο, “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.lagadas.gr)

Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ