Δήμος Καλαμαριάς: Σύγκληση 48ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ στις 22/11

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018), και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, στην 48η  τακτική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:30, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 & 40/31.03.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’/76) και στο ΦΕΚ 5163/Β’/05.11.2021 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 69461/2021 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε από το το ΦΕΚ 5277/Β’/12.11.2021 όπου δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 71179/2021 ΚΥΑ, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 491/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό δημοτικών ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού  και φόρου ηλεκτροδοτούμενων  χώρων για το έτος 2022.

 

                 Εισηγητής:  Πρόεδρος Ο.Ε. – κ. Ι. Δαρδαμανέλης, Δήμαρχος Καλαμαριάς

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ