Απόφαση του Δασαρχείου Λαγκαδά για την περίοδο υλοτομίας

Στην απόφαση ρύθμισης της ατελούς και άνευ άδειας υλοτομίας (άρθρο 177 του Ν.Δ. 86/69) και γενικά την καυσοξύλευση κατά χρόνο, τρόπο, τόπο, δασοπονικό είδος και ποσότητα όταν προορίζονται δι’
οικιακή χρήση του υλοτομούντος και μεταφέρονται δι’ οιουδήποτε μέσου εντός περιοχής ευθύνης του προχώρησε το Δασαρχείο Λαγκαδά.

Αναλυτικά:
1. Υλοτομούνται κατόπιν έγκρισης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων:
 Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα δασικά δένδρα.
 Τα εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων ή αγροκτημάτων σε αγρανάπαυση, (τα οποία διατηρούν τον αγροτικό τους χαρακτήρα), φυόμενα δασικά δένδρα είτε τεχνητώς
φυτευθέντα, είτε αυτοφυή οιαδήποτε μεμονωμένα και μέχρι πέντε (5) δένδρα κατά στρέμμα, ως και οι τεχνητές ή αυτοφυείς δασικές λωρίδες πλάτους μέχρι 10 μ. στα όρια των καλλιεργειών, ή που παρεμβάλλονται μεταξύ των εκτάσεων που καλλιεργούνται γεωργικά ή δενδροκομικά και δεν αποτελούν συνέχεια του δάσους.
 Ξυλεία για γεωργικά εργαλεία γενικά, για υπορθώματα αμπέλων, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία προς περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων ζώων, κήπων, αμπέλων ή αγρών, εφ’
όσον πάντα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, οι οποίοι είναι κάτοικοι δασόβιων ή παραδασόβιων οικισμών.
 Οι παραπάνω εγκρίσεις χορηγούνται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, μόνο μία φορά για κάθε έτος, θα αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα υποχρεούται ο
ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει την υλοτομία, διαμόρφωση και μεταφορά, ενώ σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες αυτές εντός του εγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θα
επανέρχεται με νέα αίτησή του, το επόμενο έτος.
 Η έγκριση στις ανωτέρω περιπτώσεις χορηγείται, εφ’ όσον αυτά βρίσκονται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή ορίου οικισμού ή Ζ.Ο.Ε. Ενημερώνουμε ότι για την κοπή δένδρων σε
οικόπεδα ιδιωτών ευρισκόμενα σε περιοχές όπου υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή Ζ.Ο.Ε., οι ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τους για
σχετικές κατευθύνσεις και οδηγίες (άρθρο 40 παρ.2 Ν.1337/1983 και άρθρο 29 παρ. 2ζ ́ Ν.4495/2017).
 Τα αυτοφυή δασικά δένδρα, εφ’ όσον διατίθενται προς εμπορία, υλοτομούνται κατόπιν έγκρισης υλοτομίας της Δασικής Αρχής, σφραγίζονται με την σφύρα του εμπορίου και συνοδεύονται με τα
απαραίτητα έγγραφα (Ατελής Άδεια υλοτομίας, δελτίο μεταφοράς κ.λπ.).
 Σημειώνεται ότι όσο αφορά οπωροφόρα και καρποφόρα δένδρα, αυτά υλοτομούνται και μεταφέρονται άνευ αδείας της υπηρεσίας μας. Διατηρούμε ωστόσο επιφύλαξη για τυχόν απαιτούμενες άδειες από
άλλους φορείς.
2. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Α. Η συλλογή και διαμόρφωση σε καυσόξυλα, ξερών κατακείμενων αλλά και ξερών ιστάμενων οποιουδήποτε είδους δένδρων, πλην δρυός, οξιάς και πλατάνου ( η συλλογή πλατάνου, δρυός και οξυάς
θα γίνεται μετά από ενημέρωση και με τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας και σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους Δασοφύλακες της κάθε περιοχής), με τις παρακάτω ρυθμίσεις:
1. Η συλλογή και διαμόρφωση καυσοξύλων ξερών δένδρων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων της περιοχής από τα Δημόσια και Δημοτικά Δάση,
που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών.
2. Το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα για την συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά καυσοξύλων ατομικών αναγκών (ΓΙΑ ΞΕΡΑ – ΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΑ), ορίζεται:
α) από 1 έως 14 Οκτωβρίου εκάστου έτους πλην Κυριακών & αργιών και
β) από 1 έως 14 Φεβρουαρίου εκάστου έτους πλην Κυριακών & αργιών

Β. Η συλλογή υπολειμμάτων υλοτομιών διαμέτρου άνω των 6 εκατοστών, από τους μονίμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών, στα διοικητικά όρια των οποίων διαχειρίζονται συστάδες
Δημοσίων Δασών και στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η υλοτομία, η μετατόπιση και η μεταφορά των δασικών προϊόντων και έχει συνταχθεί το πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
της προηγούμενης παραγράφου Α.
Γ. Η συλλογή υπολειμμάτων υλοτομιών διαμέτρου άνω των 6 εκατοστών, από τους μονίμους κατοίκους των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών, πλην της Τ.Κ. Λαγκαδά, σε
διαχειριζόμενες συστάδες Δημοσίων Δασών άλλων Τοπικών Κοινοτήτων και στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η υλοτομία, η μετατόπιση και η μεταφορά των δασικών προϊόντων και έχει συνταχθεί το
πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης, εφόσον αντιμετωπίζουν πρόβλημα κάλυψης των ατομικών τους αναγκών από δάση της Τοπικής Κοινότητάς τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου Α.
Με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Ο Δήμος θα υποβάλλει αίτημα, για κάθε Τοπική Κοινότητα ξεχωριστά, με συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων, στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, η Διεύθυνση, ο
Α.Δ.Τ. και το τηλέφωνο του δικαιούχου, και στην οποία θα βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας. Επισημαίνουμε στην προκειμένη περίπτωση ότι μόνιμος
κάτοικος θεωρείται ο εκάστοτε αρχηγός οικογένειας, προκειμένου να του υποδειχθεί η συστάδα και να του χορηγηθεί από την Υπηρεσία μας έγγραφη άδεια – Υπηρεσιακό Σημείωμα συλλογής και μεταφοράς, η οποία θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο που θα διενεργείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα αποτελεί και το δικαιολογητικό συλλογής και μεταφοράς των προς συλλογή δασικών προϊόντων.
2. Οι αιτήσεις των Τοπικών Κοινοτήτων πρέπει να υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας ως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, δεδομένου ότι απαιτείται χρονικό διάστημα κάποιων ημερών για την
εξέταση και έγκριση των αιτημάτων, ενώ ο χρόνος συλλογής είναι συγκεκριμένος, όπως ορίσθηκε παραπάνω.
Δ. Η επιλογική υλοτομία πρίνου και γαύρου σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς, εκτός της Δ.Κ. Λαγκαδά και των Τ.Κ. Ηρακλείου, Περιβολακίου, Καβαλλαρίου και
Χρυσαυγής , από μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών, σε θέσεις για τις οποίες δεν είναι σε ισχύ Δασικές Απαγορευτικές διατάξεις και μετά από ενημέρωση και υπόδειξη του υπεύθυνου Δασοφύλακα
της περιοχής.
Η ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΑΥΡΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ σε θέσεις με μεγάλο βαθμό συγκόμωσης και με τρόπο ώστε μετά την υλοτομία ο βαθμός συγκόμωσης δεν θα
κατέρχεται κάτω από 0,7.
Για την παραπάνω επιλογική υλοτομία ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
1. Η υλοτομία, διαμόρφωση και μεταφορά θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα:
α) από 1 έως 7 Οκτωβρίου εκάστου έτους πλην Κυριακών & αργιών και
β) από 1 έως 7 Φεβρουαρίου εκάστου έτους πλην Κυριακών & αργιών
2. Η μετατόπιση των καυσοξύλων πρίνου ή γαύρου δεν θα γίνεται με την χρήση μηχανικών μέσων, για την προστασία της δασικής βλάστησης.
3. Η υλοτομία θα γίνεται σποραδικά, όχι αποψιλωτικά, σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από Επαρχιακές οδούς και τουλάχιστον 20 μέτρων από δασικές και αγροτικές οδούς.
Ε. Η συλλογή και διαμόρφωση καυσοξύλων μόνο από καμένα όρθια ή κατακείμενα, δένδρα οποιουδήποτε είδους σε εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιές προ διετίας τουλάχιστον (για να
δοθεί χρόνος ανάπτυξης της φυσικής αναγέννησης και αναβλάστησης), από τους μονίμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών στα διοικητικά όρια των οποίων εμπίπτουν οι εν λόγω εκτάσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου Α.
Για όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις Α,Β,Γ και Δ ήτοι συλλογής -υλοτομίας – διαμόρφωσης καυσοξύλων ξερών ή χλωρών προς κάλυψη ατομικών αναγκών από Δημόσια δάση ή
Δημόσιες δασικές εκτάσεις ισχύουν τα παρακάτω:
1. Η επιτρεπόμενη για συλλογή, υλοτομία, διαμόρφωση και μεταφορά, ποσότητα καυσοξύλων ανά οικογένεια ορίζεται σε δύο (2) χ.κ.μ. την ημέρα και μέχρι έξι (6) χ.κ.μ. για ολόκληρη την περίοδο
Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου, τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ατομικές ανάγκες.
2. Κάθε εργασία σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διενεργείται κατ’ εφαρμογή των αρχών της απόλυτης ατομικής και αστικής ευθύνης του υλοτομούντος, δηλαδή θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας και ασφάλειας του ιδίου και του συνόλου προς αποφυγή ατυχημάτων.
3. Την συλλογή – υλοτομία θα πραγματοποιεί ο ίδιος ο αιτών, ή άτομα πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγένειας και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται υλοτομία από τρίτους κατόπιν μίσθωσης. Μόνο
σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ευλόγως αποδεδειγμένης ή σε περίπτωση ανικανότητας, η υλοτομία θα πραγματοποιείται από άλλον και πάλι παρουσία του δικαιούχου ή ατόμου πρώτου ή δεύτερου βαθμού
συγγένειας με τον δικαιούχο. Το άτομο που συλλέγει-υλοτομεί ή μεταφέρει θα πρέπει να έχει μαζί του έγγραφα ( 1.ταυτότητα, διαβατήριο και 2. βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο ή την Τοπική
κοινότητα, ή εκκαθαριστικό εφορίας ή λογαριασμό ρεύματος, τηλεφωνίας, κλπ.). ώστε να διαπιστώνεται η ταυτότητα και η μόνιμη κατοικία του.
4. Η υλοτομία, συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά θα διενεργείται κάθε μέρα, εκτός Κυριακών και Αργιών, από 8ης πρωινής έως 4ης απογευματινής. Τονίζουμε ότι μέσα στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η μεταφορά των καυσοξύλων.
3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
 Αυστηρά η υλοτομία και το κλάδεμα πλατάνων ακόμα και ξηρών, χωρίς την άδεια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας.
 Η υλοτομία μεμονωμένων καθώς και νεαρών γενικά ατόμων
 Η υλοτομία περιμετρικά (ακτίνα 100 μέτρα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 Η υλοτομία εκτός διοικητικών ορίων της Τοπικής κοινότητας εκάστου κατοίκου.
 Η υλοτομία, εντός των εκτάσεων για τις οποίες είναι σε ισχύ Δασικές απαγορευτικές διατάξεις, εντός των αναδασωθέντων εκτάσεων, εντός των προστατευτικών δασών, εντός ή πέριξ των χώρων που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία της φύσης, ως προστατευόμενοι χώροι, εντός ή πέριξ χώρων αναψυχής ή λατρευτικών και Προσκυνηματικών χώρων, περιμετρικά των πηγών, περιμετρικά των φυσικών ή τεχνητών πηγών για το πότισμα κοπαδιών ή αγρίων ζώων, ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, που η Δασική Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να προστατευθεί η βλάστηση.
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ όλες οι παραπάνω περιπτώσεις υλοτομίας εντός δασών και δασικών
εκτάσεων που βρίσκονται υπό καθεστώς ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, πλην των ανωτέρω περιπτώσεων «Β και
Γ που αφορούν «συλλογή υπολειμμάτων υλοτομιών» .
 Η υλοτομία σε δημοτικά, ιδιωτικά και γενικώς σε Μη Δημόσια δάση, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη-δασοκτήμονα.

 Η αποθήκευση καυσοξύλων διαμορφωμένων και μη στην ύπαιθρο.
 Η πώληση ή η διάθεση των καυσοξύλων αυτών σε τρίτους καθώς και η μεταφορά σε άλλες Τοπικές Κοινότητες ή Οικισμούς πέραν του τόπου μόνιμης κατοικίας.
 Η εκχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος που προκύπτει από τις χορηγούμενες έγγραφες άδειες ή
υπηρεσιακά σημειώματα, για συλλογή – μεταφορά υπολειμμάτων υλοτομιών.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Οκτωβρίου διαπιστωθεί υπερκάρπωση του δάσους (με κίνδυνο την υποβάθμιση των δασών και δασικών εκτάσεων), λόγω του δικαιώματος κάρπωσης που
δίδεται με την παρούσα, η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για την αναστολή και απαγόρευση του δικαιώματος ξύλευσης για την περίοδο Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Για τον λόγο αυτό, οι
δικαιούχοι οφείλουν να είναι προσεκτικοί και σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύονται τους Υπεύθυνους Δασοφύλακες της περιοχής τους.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, άρθρο 268 του ΝΔ 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 1 του Ν. 4138/19-3-13 και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4280/8-8-14, τα δε παρανόμως υλοτομούμενα, συλλεγόμενα ή κατασκευαζόμενα δασικά προϊόντα κατάσχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 271 του ΝΔ 86/69,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης κατάσχονται και δημεύονται τα κάθε είδους εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την τέλεση παρανόμων πράξεων και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την
παράνομη μεταφορά, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα του οδηγού.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι την έκδοση νεότερης. Κάθε προηγούμενη Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης παύει να ισχύει.
Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους αναγνωρισμένους Φύλακες Θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων του άρθρου 267
του Ν.Δ. 86/69, σε όλους τους υπεύθυνους των Δήμων και Τοπικών Κοινοτήτων και τους ενδιαφερόμενους κατοίκους των Δήμων και Τ.Κ. καθώς και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ