Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του δήμου Θέρμης

Από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του δήμου Θέρμης ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και στο ΚΔΑΠμεΑ του δήμου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης» (πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»), μέσω της χορήγησης voucher στους γονείς.

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και θα γίνεται έως και την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022, στις 23:59΄, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr).

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες δομών:

Α. Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί Α1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών Α2 Προ-νήπια από 2,5 έως 4 ετών

Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ) Β1 Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών. Β2 Προ-νήπια από 2,5 έως 4 ετώ Β3 Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών.

Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Γ Παιδιά από 5 έως 12 ετών, και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα

Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.) Δ Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία.

Στο δήμο Θέρμης λειτουργούν συνολικά έξι δομές παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών: Βρεφονηπιακός Σταθμός Θέρμης, Βρεφονηπιακός Σταθμός «Μελισσόπουλα», Βρεφονηπιακός Σταθμός «Ελαφάκια (στροφή Ν. Ρυσίου) Βρεφονηπιακός Σταθμός «Νότες Στοργής στο Πλαγιάρι, Βρεφονηπιακός Σταθμός στα Βασιλικά και ο Παιδικός Σταθμός «Γλυκές Μελωδίες» στην Καρδία.

Λειτουργούν επίσης δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) σε Θέρμη και Βασιλικά και το ΚΔΑΠμεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ» στη Θέρμη.

Κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης.

2. Να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2021 – 31/12/2021), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα, και να έχει εκκαθαριστεί.

3. Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης

συμμετοχής όλων των κατηγοριών Δομών (πλην των δομών Β3 και Δ, που εξαιρούνται εισοδηματικών κριτηρίων), προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: · Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά, · Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά, · Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις · Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω. β) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συμμετοχή στις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2, προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: · Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά, · Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά, · Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις · Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω. Όπως περιγράφεται και στο σημείο 3.α) του ανωτέρω πίνακα, σε περίπτωση που το συνολικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 των αιτούντων, υπερβαίνει τα όρια της εν λόγω προϋπόθεσης (π.χ. άνω των 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά), τότε τα ωφελούμενα παιδιά θα λαμβάνουν voucher μειωμένης αξίας

Σε όλα τα ωφελούμενα παιδιά της περίπτωσης (α) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί πλήρης «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), ενώ σε όλα τα ωφελούμενα παιδιά, της περίπτωσης (β) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί μειωμένη «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

o Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης του αιτούντος καθώς και του ετέρου μέλους, σε περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

o Σε περίπτωση επιμέλειας ή συνεπιμέλειας, την αίτηση υποβάλει α) ΜΟΝΟ το άτομο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ΕΝΑ(1) εκ των ατόμων που έχουν τη συνεπιμέλεια. β) ΜΟΝΟ το άτομο, το οποίο έχει ορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για όλους τους αιτούντες απαιτείται:

1. Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2021

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τρέχοντος έτους

3. Πιστοποιητικό/ ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑμεΑ – αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί)

4. ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση

Ειδικά έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν/επισυναφθούν ανά κατηγορία αιτούντα

1. Έγγραφα πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης για Έλληνες πολίτες

α. Μονογονεϊκή οικογένεια Ανύπαντρος γονέας Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά

Χήρος/Χήρα Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά, ΚΑΙ Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου συζύγου (εάν δεν προκύπτει από το ΠΟΚ Διαζευγμένος/η Οποιοδήποτε αντίγραφο από τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα που θα πιστοποιεί τη διάζευξη, εάν αυτή δεν αναφέρεται στο ΠΟΚ (τρέχοντος έτους): Διαζευκτήριο/ Δικαστική Απόφαση/ Συμβολαιογραφική Πράξη ή Δικαστική Απόφαση ή Διαζευκτήριο από Εκκλησία ή Λύση Συμφώνου Συμβίωσης ή Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή Αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet ΚΑΙ Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας Σε διάσταση Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή Αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet ΚΑΙ Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας

β. Σύμφωνο συμβίωσης Αντίγραφο σύμφωνου συμβίωσης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους ή Αντίγραφο προσωποποιημένης πληροφόρησης του Taxisnet

γ. Ανάδοχοι γονείς Αντίγραφο Πράξης Σύστασης Αναδοχής (με δικαστική απόφαση ή με εισαγγελική διάταξη), ή Αντίγραφο Πράξης με Σύμβαση ή Πράξη δυνάμει του άρθρου 18 του Ν. 4538/2018, Α 83, ή Πιστοποιητικό εγγραφής της αναδοχής στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών από το ΕΚΚΑ.

δ. Επιμέλεια ή Συνεπιμέλεια Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας / επιτροπείας του παιδιού

ε. Δικαστική Συμπαράσταση Δικαστικός Συμπαραστάτης, για τα ΑμεΑ άνω των 19 ετών, εάν ο αιτών δεν είναι ο βιολογικός ή ο ανάδοχος γονέας, ή ο έχων την επιμέλεια ή την επιτροπεία: Απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη σε ισχύ, ΚΑΙ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους, όπου συμπεριλαμβάνεται το ΑμεΑ.

2. Έγγραφα πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης για αλλοδαπούς πολίτες ΕΕ ή τρίτων χωρών Απαιτείται η επισύναψη (up load) αντίγραφου Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) ή οποιοδήποτε άλλου ισοδύναμου επίσημο εγγράφου, που να έχει εκδοθεί μετά την 1η/06/2021 και να περιλαμβάνει το/τα παιδί/α για το/τα οποίο/α υποβάλλεται η αίτηση. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, απαιτείται να είναι μεταφρασμένα αρμοδίως στην ελληνική γλώσσα (Πρεσβεία / Προξενείο / Υπ. Εξωτερικών / Διαπιστευμένο δικηγόρο

α. Πολίτης ΕΕ Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε ισοδύναμο επίσημο έγγραφο.

β. Πολίτης εκτός ΕΕ (Τρίτων Χωρών) β1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, ΚΑΙ β2) Αντίγραφο Άδειας Διαμονής σε ισχύ ή της αίτησης ανανέωσης

γ. Πολίτης με άσυλο β1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε ισοδύναμο επίσημο έγγραφο (Ύπατη Αρμοστεία κ.ά.), ΚΑΙ β2) Αντίγραφο Κάρτας Ασύλου

3. Έγγραφα πιστοποίησης κατάστασης αναπηρίας

α. Αιτών με 67% & άνω αναπηρία Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας ή Αντίγραφο της αίτησης του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωμάτευση που να αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή Αντίγραφο Απόφασης Χορήγησης Σύνταξης

Αιτών με 35% & άνω αναπηρία

Σύζυγος με 35% & άνω αναπηρία

Παιδί με 35% & άνω αναπηρία

β. Παιδί με 35% & άνω αναπηρία, για ένταξη σε δομή ΜΗ ατόμων με αναπηρία β1. Ένα από τα ανωτέρω του σημ. α. έγγραφα, ΚΑΙ β2. Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα περί αποδοχής του παιδιού στη δομή, ΚΑΙ β3. Γνωμάτευση ιατρού (κατάλληλης ειδικότητας), ότι το παιδί έχει τη δυνατότητα ένταξης σε δομή μη ατόμων με αναπηρία και ότι θα είναι ωφέλιμο για το ίδιο.

4. Έγγραφα πιστοποίησης κατάστασης ανεργίας – ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει επισύναψη εγγράφου (upload)

α. Ανεργία Νομίμου Εκπροσώπου Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου ή Αποδεικτικό Ανανέωσης Δελτίου Ανεργίας ή Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας της πρόσκλησης ή Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας ή Βεβαίωση πιστοποίησης της κατάστασης Ανεργίας απ’ τον αντίστοιχο φορέα, σε περίπτωση που ανήκει σε Ειδικό Ταμείο (π.χ. Ναυτικός, Δημοσιογράφος κλπ)

β. Ανεργία Συζύγου Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου ή Αποδεικτικό Ανανέωσης Δελτίου Ανεργίας ή Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας της πρόσκλησης ή Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας ή Βεβαίωση πιστοποίησης της κατάστασης Ανεργίας απ’ τον αντίστοιχο φορέα, σε περίπτωση που ανήκει σε Ειδικό Ταμείο (π.χ. Ναυτικός, Δημοσιογράφος κλπ

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης και δεν δύναται να υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία αυτής.

– Οι προσωρινοί πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών θα αναρτηθούν στις 16.8.2022. (Οι αιτούντες/-σες θα μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους σε ειδική εφαρμογή η οποία θα απαιτεί κωδικούς taxisnet)

– Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο διάστημα 17-19.8.2022.

– Τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις 23.8.2022. – Η υπογραφή της σύμβασης εξουσιοδότησης με τη Δομή επιλογής θα γίνει έως τις 12/09/2022.

Για τυχόν πληροφορίες οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μαρία Ασλανίδου στο τηλ. 2392330224, καθώς και στα τηλέφωνα 2392330213-14.

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ