Προκήρυξη διαγωνισμού για την αποκλέδευση επικίνδυνων δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Λαγκαδά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                          

ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Τ. Κ.:        

Email:

Ιστοσελίδα:

Ν. Παπαγεωργίου 2

Γ. Φωτιάδης

2394330236

57200

ioannis.fotiadis@lagadas.gr

www.lagadas.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΠΟΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΚΟΜΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 99.301,92 €  (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.24%)

 

O Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας συντήρησης πράσινου & αποκλάδευσης κόμης επικίνδυνων  δέντρων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λαγκαδά.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων στη Δ.Ε. Λαγκαδά», εκτιμώμενης αξίας 32.643,00 € προ ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2 : «Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων στη Δ.Ε. Ασσήρου», εκτιμώμενης αξίας 7.056,00 € προ ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 3 : «Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων στη Δ.Ε. Σοχού», εκτιμώμενης αξίας 3.444,00 € προ ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 4 : «Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων στη Δ.Ε. Βερτίσκου», εκτιμώμενης αξίας 6.259,20 € προ ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 5 : «Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων στη Δ.Ε. Κορώνειας», εκτιμώμενης αξίας 6.930,00 € προ ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 6 : «Κλάδεμα δένδρων», εκτιμώμενης αξίας 23.750,00 € προ ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για όποιο/α τμήμα/τα επιθυμούν οι οικονομικοί φορείς με την προϋπόθεση να καλύπτουν το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του εκάστοτε τμήματος/των.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 80.082,20 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 99.301,92).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και έως λήξεως του οικονομικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 189044) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 25/04/2023 και ώρα 16:00.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% ανά τμήμα, όπως παρακάτω:

Τμήμα 1 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (652,86 €).

Τμήμα 2 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εκατόν σαράντα ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (141,12 €).

Τμήμα 3 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (68,88 €).

Τμήμα 4 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (125,18 €).

Τμήμα 5 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (138,60 €).

Τμήμα 6 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (475,00 €).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ