Η σημασία της συμβατότητας της Ανάπτυξης με το Οικοσύστημα μας

Το ανατολικό τμήμα της διασυνοριακής περιοχής χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αστικοποίησης, με πολλές προστατευόμενες περιοχές. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας ιδέας που θα ενσωματώνεται άμεσα στην αστική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τα οικοσυστήματα μέσα  και γύρω από τις αστικές περιοχές, χρησιμεύοντας έτσι ως κύρια υποστήριξη της βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες περιοχές.

Για τους κατοίκους, η σημασία της ανάπτυξης του τουρισμού, της γεωργίας, της μεταποίησης και των υποδομών πρέπει να γίνει με τρόπο πιο συμβατό με το οικοσύστημα.

Αυτό απαιτεί έναν κοινό μηχανισμό συντονισμού και σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο, ο οποίος θα καλύπτει όλους τους θεσμούς και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της αστικής ανάπτυξης και που θα καθοδηγείται από την ιδέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Ποια είναι τα Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου Gut-Bpl;

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου έγκειται ακριβώς στη δημιουργία κοινής στρατηγικής  για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την ανάπτυξη πράσινων υποδομών για την προστασία  της βιοποικιλότητας καθώς και εφαρμογή 3 πιλοτικών πρωτοβουλιών. Επί πλέον, οι πιλοτικές εφαρμογές πράσινων μέτρων θα υποστηρίξουν άμεσα την καλύτερη διατήρηση  των περιοχών Natura στην περιοχή.

Η κοινή στρατηγική θα χρησιμεύσει ως κοινός μηχανισμός συντονισμού και σχεδιασμού  μελλοντικών δράσεων των αρχών που εμπλέκονται στον χωροταξικό και οικονομικό σχεδιασμό  της περιοχής. Το έργο επίσης έμμεσα μέσω της εκπαίδευσης των πολιτών, μέσω της εκστρατείας  ενημέρωσης θα οδηγήσει σε θετική αλλαγή της στάσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.gut-bpl.eu

 

Tο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και  εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA  “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ