Δήμος Θεσσαλονίκης: Σήμερα η 12η τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ- Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σήμερα, 12 Ιουλίου καλείται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Θεσσαλονίκης, με την παρουσία του δημ. Κωνσταντίνου Ζέρβα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην 12η τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ Θεσσαλονίκης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ1ο Διατύπωση Γνώµης επί του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του Δήµου
Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ2ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή νέων παιδικών χαρών – Ευαγόρα & Κορίνθου» πρ. 445.000,00 ευρώ
και συμβατικής δαπάνης 168.739,26€ με Φ.Π.Α της Δ/νσης Κατασκευών και
Συντηρήσεων
Εισηγητής Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
2
ΘΕΜΑ3ο Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για την εκκαθάριση μέρους των μη χρήσιμων
υπηρεσιακά αρχείων της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών
Εισηγητής Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ4ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 στο πλαίσιο
εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση και παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της οδού Κλεάνθους
30, Κάτω Τούμπα Δ.Θ.”
Εισηγητής Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ5ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 για τέσσερα (4) έργα της Δ/νσης
Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Εισηγητής Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ6ο Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Θ. οικονομικού έτους 2021
με σκοπό: 1) την 2η
υποχρεωτική αναμόρφωση μείωσης ΚΑ του σκέλους των
εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 5,
παρ.2, της υπ. αριθμ. 46735/23-7-2020 ΚΥΑ Οικονομικών-Εσωτερικών και τα
άρθρα 1-3 της υπ. αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ Εσωτερικών-Οικονομικών 2) την
ισοσκέλιση εγγράφων προϋπολογισμού ειδικευμένων εσόδων και εξόδων
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από πόρους του Π.Δ.Ε. και της Ε.Ε. 3) την
εγγραφή του νέου έργου ‘’Ολοκληρωμένη Ανάπλαση περιοχής Ιπποκρατείου
Νοσοκομείου ‘’ λόγω ένταξης της πράξης στο ΕΣΠΑ 4) την εγγραφή και ενίσχυση
λοιπών ΚΑ εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού
Εισηγητής Οικονομική Επιτροπή
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ7ο Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους 2021
Εισηγητής Οικονομική Επιτροπή
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
3
ΘΕΜΑ8ο Έγκριση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στις οδούς Εμπεδοκλέους στο
τμήμα της μεταξύ των οδών Ισιδώρου και Αγίας Μαρίνης και Ισιδώρου, στο
τμήμα της μεταξύ των οδών Μεγακλέους και Εμπεδοκλέους, στην Άνω Τούμπα
του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Α΄ Ομάδα
Επειγόντων Έργων Ύδρευσης 2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ9ο Έγκριση ρύθµισης κυκλοφορίας η οποία αφορά στην απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης οχημάτων στο τμήμα της οδού Φιντίου 1-3 για τον καθορισµό µιας
θέσης µήκους επτά (7) µέτρων, για την αποκλειστική στάση οχηµάτων για την
εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ10ο Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Γρ.ΛαμπράκηΛιτοχώρου-Ευβοίας-Αιγίνης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την επίλυση
ελαττωμάτων ρυμοτομίας
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ11ο Επανεπιβολή ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης για τη διατήρηση κοινοχρήστων
χώρων (πρασίνου και πεζοδρόµου) στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς
Αρσινόης, Έκτορος, και ανωνύµων πεζοδρόµων, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης,
σε συµµόρφωση προς την υπ’ αριθµ. 2854/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ12ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 298/12-04-2021 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος
2019
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
4
ΘΕΜΑ13ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 296/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2019
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ14ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 295/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2019
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ15ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 140942)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ16ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 152619)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ17ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 154615)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
5
ΘΕΜΑ18ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 155914 )
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ19ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 155750 )
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ20ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 159287)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ21ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 171971)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ22ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 171970)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ23ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 172688)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
6
ΘΕΜΑ24ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 173056)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ25ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 174389)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ26ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 175916)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ27ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση
ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 175937)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ28ο Έγκριση πρακτικών της A΄ Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών μηνός Ιουνίου 2021
ΕισηγητήςΔιεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ29ο Έγκριση πρακτικών της Β΄ Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών μηνός Ιουνίου 2021
ΕισηγητήςΔιεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
7
ΘΕΜΑ30ο Παράταση της μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται για τη στέγαση και
λειτουργία της Α΄ Παιδικής Βιβλιοθήκης Β΄ Δημοτικής Κοινότητας
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ31ο Αποδοχή προσφοράς για το διαμέρισμα επί της οδού Αλ. Μπινιώρη 63
κληροδοτήματος “Νανοπούλου”, σύμφωνα με το Ν.4182/2013
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ32ο Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, για την ανάκληση της
υπ΄αρ.54113/4651/26.11.2018 απόφασης Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΕΚ 5706Β/19.12.2018) και τη δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση,
κατά το διηνεκές, του χαρακτηρισμένου Χώρου Σχολείου στο Ο.Τ. Γ130 μεταξύ
των οδών Παυσιλύπου-Ολυμπίας και Ανωνύμου Πεζοδρόμου στην Άνω Τούμπα
Θεσσαλονίκης στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ33ο Απόσυρση καταστροφή και ανακύκλωση αντικειμένων χωρίς αξία
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ34ο Απόσυρση, καταστροφή και ανακύκλωση αντικειμένων χωρίς
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Β΄Κοινότητα)
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
8
ΘΕΜΑ35ο Απόσυρση ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση αντικειμένων χωρίς αξία
Εισηγητής Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ36ο Εκποίηση αντικειμένων με αξία
Εισηγητής Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ37ο Αποδοχή παραίτησης της εκπροσώπου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, κ Άννας Λάμαρη, από τη θέση του τακτικού μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.Δ.Η.Θ.) και αντικατάσταση αυτής
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Κ.Ε.Δ.Η.Θ)
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ38ο Έγκριση των αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής του Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου, για το β΄ εξάμηνο του 2021
Εισηγητής Διεύθυνση Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και Αρχείων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ39ο Δημιουργία χώρου ταφής στο κοιμητήριο “Αναστάσεως του Κυρίου” για
ενταφιασμό ιερέων
Εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ40ο Έγκριση ή μη δωρεάν «τιμής ένεκεν» ταφής
Εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ ________
9
ΘΕΜΑ41ο Έγκριση πρόσβασης για παρακολούθηση του λογαριασμού του Αυτοτελούς
Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηριών χωρίς καμία συναλλαγή μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Τράπεζα Πειραιώς
Εισηγητής Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ42ο Έγκριση για την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για την
χορήγηση της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου που αφορά στην εκταμίευση
τρίτης δόσης, ποσού δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €), βάσει της FI
84750/2015-0267 υπογραφείσας δανειακής σύμβασης μεταξύ Δήμου
Θεσσαλονίκης και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Εισηγητής Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ43ο Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το
σχολικό έτος 2021-2022
Εισηγητής Διεύθυνση Παιδείας (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ44ο Ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος
2021-2022
Εισηγητής Διεύθυνση Παιδείας (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ45ο Έγκριση μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της
Ομάδας “MCMS” για την αντιμετώπιση συμβάντων Πολιτικής Προστασίας
Εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
10
ΘΕΜΑ46ο Έγκριση για άσκηση ειδικευόμενων νοσηλευτών Δημόσιας Υγείας/Κοινoτικής
Νοσηλευτικής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης στα Δημοτικά Ιατρεία του
Δήμου Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ47ο Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ»
Εισηγητής Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ48ο Τοποθέτηση φυλακίου (σκοπιάς) στο Γαλλικό Προξενείο Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _________
ΘΕΜΑ49ο Έγκριση κοπής ενός (1) επικίνδυνου δένδρου και άμεση αντικατάσταση επί της
οδού Ικτίνου 1, λόγω εμφανούς προχωρημένης σήψης στον κορμό και στους
βραχίονες με τη διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας
Εισηγητής Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Εγκρίνεται ΝΑΙ ________ ΟΧΙ _______

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ