Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη: Έκτακτη ανακοίνωση για εμφάνιση αρκούδας σε κοινότητα του δήμου

𝝤 𝝙ή𝝻𝝾ς 𝝥𝞄𝝺𝝰ί𝝰ς-𝝬𝝾𝞀𝞃𝝸ά𝞃𝝶 𝞂𝝰ς 𝝴𝝼𝝶𝝻𝝴𝞀ώ𝝼𝝴𝝸 ό𝞃𝝸 𝞂ύ𝝻𝞅𝞈𝝼𝝰 𝝻𝝴 𝝻𝝰𝞀𝞃𝞄𝞀ί𝝴ς 𝝹𝝰𝞃𝝾ί𝝹𝞈𝝼 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝿𝝴𝞀𝝸𝝾𝞆ή 𝞃𝝶ς 𝝙𝝶𝝻𝝾𝞃𝝸𝝹ής 𝝟𝝾𝝸𝝼ό𝞃𝝶𝞃𝝰ς 𝝬𝝾𝞀𝞃𝝸ά𝞃𝝶 𝝴𝝻𝞅𝝰𝝼ί𝞂𝞃𝝶𝝹𝝴 𝝻𝝸𝝰 𝝰𝞀𝝹𝝾ύ𝝳𝝰 𝝿𝝾𝞄 𝝿𝞀𝝾έ𝞆𝝴𝞃𝝰𝝸 𝝰𝝿ό 𝞃𝝾𝝼 𝝬𝝾𝝺𝝾𝝻𝞈𝝼𝞃𝝰.
𝝤 𝝳ή𝝻𝝾ς 𝝻𝝴 𝝹𝝰𝞃𝝴𝝿𝝴ί𝝲𝝾𝞄𝞂𝝰 έ𝝲𝝲𝞀𝝰𝞅𝝶 𝝰𝝼𝝰𝝹𝝾ί𝝼𝞈𝞂ή 𝞃𝝾𝞄 𝝴𝝼𝝶𝝻έ𝞀𝞈𝞂𝝴 ή𝝳𝝶 𝞃𝝸ς 𝝰𝞀𝝻ό𝝳𝝸𝝴ς 𝞄𝝿𝝶𝞀𝝴𝞂ί𝝴ς, 𝞃𝝾 𝝙𝝰𝞂𝝰𝞀𝞆𝝴ί𝝾 𝝝𝝴𝞂𝞂𝝰𝝺𝝾𝝼ί𝝹𝝶ς, 𝞃𝝶𝝼 𝝚𝝺𝝺𝝶𝝼𝝸𝝹ή 𝝖𝞂𝞃𝞄𝝼𝝾𝝻ί𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝾𝝼 𝝖𝝼𝞃𝝸𝝿𝝴𝞀𝝸𝞅𝝴𝞀𝝴𝝸ά𝞀𝞆𝝶 𝝖𝝲𝞀𝝾𝞃𝝸𝝹ής 𝝤𝝸𝝹𝝾𝝼𝝾𝝻ί𝝰ς 𝝼𝝰 𝝱𝞀ί𝞂𝝹𝝾𝝼𝞃𝝰𝝸 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝿𝝴𝞀𝝸𝝾𝞆ή, 𝝼𝝰 𝞃𝝶𝝼 𝝴𝝿𝝸𝞃𝝶𝞀𝝾ύ𝝼 𝝹𝝰𝝸 𝝼𝝰 𝝴𝝼𝝴𝞀𝝲ή𝞂𝝾𝞄𝝼 𝝻𝝴 𝝹ά𝝷𝝴 𝞃𝞀ό𝝿𝝾 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝶 𝞂𝞃ή𝞀𝝸𝝽𝝶 …

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ