Δήμος Λαγκαδά: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού δικτύου υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                          

ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Τ. Κ.:        

Email:

Ιστοσελίδα:

Ν. Παπαγεωργίου 2

Γ. Φωτιάδης

2394330236

57200

ioannis.fotiadis@lagadas.gr

www.lagadas.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»,  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 61.972,72 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%

 

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας υλικών δικτύων υπολογιστών για την υλοποίηση του έργου «Δομημένη καλωδίωση υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.972,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 49.978,00 € και ΦΠΑ : 11.994,72 €).

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε Τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 181639) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 31/01/2023 και ώρα 16:00.

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών 999,56 €.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ