Δημος Καλαμαριάς: Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων έως 29 ετών

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 2.700€
  Το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού», με κωδικό ΟΠΣ 5073549.
  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.940 ανέργους έως 29ετών, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, πτυχιούχους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων, και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό.
  Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων)
  Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
  1.       Τρεις (3) συνεδρίες συμβουλευτικής
  2.       120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
  3.       420 ώρες πρακτικής άσκησης, σε επιχειρήσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
  4.       Εξετάσεις πιστοποίησης
  Ενώ το Κέντρο διά βίου μάθησης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» – I.DE.A. ΕΠΕ K.Δ.B.M., ως μέλος της αναδόχου ένωσης εταιρειών, πρόκειται το προσεχές χρονικό διάστημα να υλοποιήσει προγράμματα στο πλαίσιο του παραπάνω έργου.
  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  Οι αιτούντες θα πρέπει:
 2. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 3. να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ και να έχουν συντάξει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους
 4. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 5. να είναι πτυχιούχοι σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δηλ. να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης)
 6. να είναι έως και 29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29οκαι να διανύουν το 30ο έτος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην πράξη (δηλαδή κατά την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο

· Α.Φ.Μ.
· Α.Μ.Κ.Α.
· Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψηφίου (ΑΜΑ)

 1. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού(ΙΒΑΝ), με κύριο δικαιούχο τον Αιτών/ ούσα
 2. Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης (έκδοση από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 3. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr ,  κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, η οποία θα απευθύνεται στον ΙΝΣΕΤΕ και θα δηλώνεται ότι:
 • δεν έχω την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
  · τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ενώ για τίτλους της αλλοδαπής απαιτείται
 2. και η προσκόμιση αντιγράφου πράξης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (ή/και ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων είναι σε εξέλιξη.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος https://digitaltraining04.insete.gr/p/m/elGR   ή στο IDEA ΕΠΕ Κ.Δ.Β.Μ. στα τηλ. 2310546816, 2310532820, e  mailinsete@ideatraining.gr  , υπεύθυνη επικοινωνίας κα. Ματζάρη Βενετία.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ