Ποια είναι τα έξοδα που πρέπει να γνωρίζετε πριν αποφασίσετε να δημιουργήσετε την εταιρία σας στην Κύπρο;

Το κόστος ίδρυσης μίας εταιρείας στην Κύπρο μπορεί να διαφέρει από λογιστή σε λογιστή.

Αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
1: Τα υποχρεωτικά ετήσια τέλη διαχείρισης ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ετησίως κατά τα δύο πρώτα έτη (συνολικά 1.500 ευρώ) και στη συνέχεια σε ετήσια τέλη διαχείρισης ύψους 1.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 19%). Τα τέλη αυτά καλύπτουν διάφορες υπηρεσίες, όπως υπηρεσία γραμματέα εγγεγραμμένης διεύθυνσης, αμοιβή για την υπηρεσία διευθυντών, επιστροφή πρακτικών από γενικές συνελεύσεις, τέλος συμμόρφωσης με τη δήλωση του μητρώου UBO, προετοιμασία λογιστικών αρχείων, υποβολή ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων στις αρχές (δήλωση ΦΠΑ), υποβολή δήλωσης VIES μηνιαίως (50 ευρώ), και άλλα διάφορα έξοδα που σχετίζονται με τη διατήρηση της καλής κατάστασης μιας κυπριακής εταιρείας Ltd στις ρυθμιστικές αρχές, όπως ο Έφορος Εταιρειών και στις φορολογικές αρχές, όπως το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου ή οι φορολογικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που διεξάγονται εντός των δικαιοδοσιών της ΕΕ βάσει των διατάξεων της ιδιότητας μέλους της ΕΕ, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στις ενιαίες αγορές, ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, πλεονεκτήματα κεφαλαίου μέσω μεταφορών SEPA, χρηματικές συναλλαγές κ.λπ. ).

2: Λογιστικές υπηρεσίες τήρησης βιβλίων, προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, επαγγελματικές συμβουλές, λογιστικές αμοιβές ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, πολυπλοκότητα, δομή αλλά συνήθως κυμαίνονται μεταξύ € 2.000 έως € 6.000 ετησίως ανάλογα με τον όγκο της επιχειρηματικής δραστηριότητας επίπεδο απαιτήσεις διαθεσιμότητα πληροφοριών κλπ.) Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται ετησίως από ανεξάρτητους ελεγκτές και κατατίθενται στις ρυθμιστικές αρχές προσθέτουν επίσης σε αυτό το κόστος, αλλά είναι υποχρεωτικές βάσει των εγχώριων φορολογικών κανονισμών που ισχύουν εντός της κυπριακής δικαιοδοσίας, καθώς και των διεθνών προτύπων που ορίζονται από διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή οι Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) κ.λπ.)

Το κόστος συντήρησης που σχετίζεται με τα μοντέλα διαχείρισης πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των συνολικών ετήσιων λογιστικών/ελεγκτικών δαπανών που σχετίζονται με τη διατήρηση του ενεργού καθεστώτος μιας εταιρείας Cyprus Ltd εντός των σχετικών κανονιστικών πλαισίων που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση την υποβολή εκθέσεων τη διαφάνεια τη λογοδοσία κ.λπ.)

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ