Δήμος Χαλκηδόνος: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο

Ξεκινά την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
των δικαιούχων που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προς ένταξη στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου
Χαλκηδόνος, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014 – 2020».
Στόχος της Πράξης είναι η εφαρμογή προγραμμάτων για την προώθηση της
κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της στήριξης
των ομάδων του τοπικού πληθυσμού που απειλούνται ή βρίσκονται στα όρια
της φτώχειας.
Δικαίωμα Συμμετοχής στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών έχουν οι
ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Να είναι Κάτοικοι στα όρια του Δήμου Παρέμβασης
2) Να ανήκουν στις Ομάδες Στόχου:
· Ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας/ Απειλούμενοι από φτώχεια (βάσει της
οικονομικής τους κατάστασης – ετήσιο εισόδημα)
· Δικαιούχοι/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
– Κατώφλι φτώχειας ανά άτομο: 5.266,00,00€ ετησίως
– Κατώφλι φτώχειας ανά νοικοκυριό: βλ. τον κατωτέρω υπολογισμό
Κατηγορίες ατόμων Συντελεστής στάθμισης
1ος ενήλικας 1 (5.266,00€)

2ος ενήλικας 0,5 (2.633,00€)
Μέλη/Παιδιά 14 ετών και άνω 0,5/ άτομο (2.633,00€/ άτομο)
Μέλη/ Παιδιά 14 ετών και κάτω 0,3/ άτομο (1.580,00€/ άτομο)
Π.χ. Το εισόδημα ενός νοικοκυριού με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των
14 ετών θα πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των:
(5.266,00€+2.633,00€+(2*1.580,00€)=11.059,00€
Απαραίτητα Συνημμένα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή
Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο
άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή
Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/
Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο
(για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας)
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επιπλέον, για προστατευόμενα
τέκνα:
α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών: i) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές
ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
ή βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία, ii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή
αντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση που το τέκνο δεν υποβάλλει φορολογική
δήλωση προσκομίζεται η εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος του
υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει τυχόν προσωπικό ετήσιο εισόδημα
του τέκνου.
β) Για τα άγαμα ή διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, με
ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%: i) Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Κατάστασης του τέκνου (εφόσον είναι διαζευγμένο ή σε
χηρεία), ii) Πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται το
ακριβές ποσοστό αναπηρίας, iii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή
αντίγραφο αυτού και σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν
αναφέρονται ρητά τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας,
οποιοδήποτε άλλη βεβαίωση αρμόδιας προς τούτο αρχής από την οποία να
διαπιστώνεται το ποσό των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας του τέκνου.
5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού
έτους όλων των μελών της οικογένειας.
6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη ένταξης στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
(Οι παλιοί ωφελούμενοι κάνουν εκ νέου επικαιροποίηση με νέα αίτηση και
φέρνουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από αστυνομική ταυτότητα
ή διαβατήριο)

Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύνανται να απευθύνονται στην κάτωθι Δομή
Στήριξης του Δικαιούχου Φορέα, από τις 2 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 15
Δεκεμβρίου 2021 (προθεσμία υποβολής αιτήσεων), ημέρες Δευτέρα-
Παρασκευή και ώρες 08:00π.μ.-14:30 μ.μ., προκειμένου να λάβουν πρόσθετη
ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες και να υποβάλλουν τις αιτήσεις
συμμετοχής: ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑ
ΚΑΤΩΘΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Κοινωνικό Παντοπωλείο: Πλατεία Μεταξά Ιωάννου 39, Τ.Κ. 57003 Άγιος
Αθανάσιος, τηλ.: 2310701416, e-mail:
koin.pantopoleiochalkidonos@gmail.com
Κοινωνικό Φαρμακείο: Τέρμα Εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ. 57007 Χαλκηδόνα,
τηλ.: 2391330223, e-mail: koinonikofarmakeiohalkidonas@gmail.com

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ